Den hypotetisk-deduktive metode

Den hypotetisk-deduktive metode


Den hypotetisk-deduktive metode er kjent for de fleste som den "beste" metode for vitenskapelig forskning eller som den eneste "sanne" metode for vitenskapelig forskning. Denne metoden gjør det mulig for forskere å gjøre observasjoner, formulere en hypotese, teste hypotesen, og identifisere resultater. Hypotesen bør være en forutsigelse av hva forskeren mener vil skje, og da må det testes for å se om spådommen var riktig eller ikke.

Observasjoner og datainnsamling

Før en hypotese kan formuleres eller et eksperiment gjennomført en vitenskapsmann må samle inn data og gjøre noen observasjoner om emnet som studeres. En hypotese må være en kvalifisert gjetning, så observasjon og datainnsamling trinnet gir litt bakgrunn for å kunne formulere en god hypotese. Jo flere observasjoner noen forskere gjør og forskning han gjør, jo bedre hypotesen være og jo mer troverdighet sin egen forskning vil få.

Formulere en hypotese

Når observasjonene er gjort, og data samles forskeren behov for å formulere en hypotese. Hypotesen må være i stand til å være bevist sant eller usant gjennom forsøket med vitenskapelige data og bevis for å sikkerhetskopiere den. Hypotesen må være bestemt og ikke gi rom for tolkning, fordi ulike tolkninger ikke kan sikkerhetskopieres med vitenskapelige bevis. For eksempel bruker ord som "god" eller "dårlig" bør ikke brukes i en hypotese fordi hva forskeren utgjør så godt kan være forskjellig fra hva andre ser på som bra.

Teste hypotesen Gjennom Experiment

Når hypotesen har blitt formulert forsøket kan gjennomføres. Forsøket skal ha en kontrollgruppe og en ekte gruppe så forskeren kan sammenligne forskjellene mellom de to gruppene. Forsøket skal inneholde noen måte å måle endringer i begge grupper, slik at data kan samles inn og forskning vist.

Identifisere resultater ved å bekrefte eller motbevise hypotesen

Ved avslutningen av forsøket bør det være lett å se om den hypotese inneholder gyldigheten eller ikke. Når eksperimentet er fullført og dataene er samlet inn er det viktig for forskeren å opplyse om hypotesen var riktig eller ikke. Dersom hypotesen ble avkreftet da eksperimentet kan avsluttes. Men hvis hypotesen har gyldighet, enten helt sant eller delvis sant, da trenger mer forskning må gjøres. En hypotese kan være gyldig, men mye mer forskning må gjennomføres før den får gyldighet innen vitenskapen som helhet.