Liste over Arrhenius Syrer og baser

Liste over Arrhenius Syrer og baser


En av de eldste definisjoner som brukes i studiet av syre-base-kjemi er en avledet av Svante august Arrhenius på slutten av 1800-tallet. Arrhenius definert syrer som substanser som øker konsentrasjonen av hydrogenioner når de tilsettes til vann. Han definerte en base som et stoff som øker hydroksidioner da lagt til vann. Kjemikere vanligvis refererer til Arrhenius baser som proton acceptors og Arrhenius syrer som protondonorer. Denne definisjonen er meget generelt, fordi det beskriver syre-base kjemi bare i vandige oppløsninger. Å representere overføring av hydrogenion til vann fra faststoff saltsyre, beskriver denne kjemiske ligningen overføring av hydrogenioner for å danne hydronium ioner:

HCl (g) + H2O (l) ----> H3O + (aq) + Cl- (aq)

hvor g = gram (fast) l = væske og aq = vandig. H3O + er den hydronium ion.

Symboler brukt og periodiske Representasjon av Elements

Kjemiske likninger bruke forkortelser fra den periodiske tabell over elementene. Hydrogen er forkortet som H, oksygen ved O, ved Cl klor, og natrium er forkortet til Na. Ladede ioner er indikert med pluss (+) og minus (-) tegn til positivt og negativt ladede ioner hhv. Et positivt ladet ion uten et tall antas å bety en positivt ladet ion. Et minustegnet ved siden av et negativt ladet ion uten et tall antas å bety en negativt ladet ion. Hvis mer enn ett ion er tilstede, er det tall som brukes. De innledende stoffene blandes kalles reaktantene og er alltid plassert på den venstre siden av den kjemiske ligning. Reagenser lage produkter. Produktene er alltid er oppført på høyre side av ligningen. Over pilen, mellom reaktantene og produktene, viser et løsningsmiddel hvis en slik er benyttet; hvis varme eller annen katalysator som anvendes i reaksjonen, er det listet opp over pilen. Pilen viser også i hvilken retning vil reaksjonen fortsette. I tilfeller av reaksjoner som fortsetter inntil likevekt er nådd, er to piler som går i motsatte retninger benyttes.

HCI er et eksempel på en Arrhenius Acid

Et eksempel på en Arrhenius-syre kjemiske ligninger er:

HCI (g) ---- H2O ----> H + (aq) + Cl- (aq)

HCl (g) = Solid saltsyre (i et bindemiddel). Vann er løsningsmidlet og produktene er den positivt ladede hydrogenioner i vandig oppløsning og den negativt ladede klorioner i vandig oppløsning. Reaksjonen forløper fra venstre til høyre. Den Arrhenius syre produserer hydrogenioner.

NaOH er en Arrhenius Base

Et eksempel på en Arrhenius syre kjemisk ligning er:

NaOH (s) ---- H2O ----> Na + (aq) + OH- (aq) der s = i løsning

NaOH (s) = natronlut. Vann er løsningsmidlet og produktene er den positivt ladede natrium-ion i vandig oppløsning og den negativt ladede hydroksydion i vandig oppløsning. Den Arrhenius basen produserer hydronium ioner.

Syrer og baser som definert av Arrhenius

Arrhenius definerte syrer og baser i vandige oppløsninger. Derfor er en hvilken som helst syre som går i oppløsning i vann kan betraktes som et Arrhenius syre, og hvilken som helst base som oppløses i vann, kan betraktes som et Arrhenius base.