Osmose Fakta for Kids

Osmose Fakta for Kids


Osmose er et vitenskapelig begrep vanligvis lært til barn under barneskolen. I osmose, passerer et oppløsningsmiddel gjennom en membran fra en region til en annen, som inneholder et oppløst stoff. Osmose foregår på molekylært nivå, og blir vanligvis brukt til å beskrive hvordan materiale passerer fra utsiden en celle gjennom cellemembranen inne i cellen.

Prosess

Osmose er en type diffusjon, noe som er en prosess i hvilken molekyler spre seg fra områder med høy konsentrasjon til områder med lavere konsentrasjon. Når alle deler er på samme konsentrasjonsnivå, dette kalles likevekt. Osmose oppstår når et løsningsmiddel diffunderer gjennom en semipermeabel membran, overføring fra et område med lavere konsentrasjon til et område med høyere konsentrasjon, som kalles et oppløst stoff. Oppløsningsmidlet er i stand til å trenge gjennom membranen fra den siden av membranen hvor løsningen er sterkest, men ikke den andre veien rundt, inntil likevekt er oppnådd når oppløsningen på begge sider av oppløsningen er den samme.

Løsemidler og Oppløste stoffer

Oppløste stoffer er ting som proteiner og ioner som oppløses i et løsningsmiddel, for eksempel vann. Når dette skjer, til konsentrasjonsnivået av den oppløste substans økninger i disse områder, slik at oppløsningsmidlet diffundere til områder hvor oppløsningsmaterialet konsentrasjonen er høyere. Dette vil fortsette inntil likevekt er oppnådd, og konsentrasjonsnivået er det samme på begge sider av membranen. På dette punktet, løsningsmidlet og oppløst substans i det vesentlige blir en og samme som den oppløste substans er jevnt fordelt over hele oppløsningsmidlet.

Eksempel

Et utmerket eksempel på osmose som forekommer i celler i kroppen kan sees i røde blodceller. Røde blodlegemer inneholder en høy konsentrasjon av oppløste stoffer så som salt og protein. Når disse cellene er plassert i en løsningsmiddelløsning av vann, vil vannet tilstrømning inn i området hvor oppløsningsmaterialet konsentrasjon er høyere. Denne innstrømning av vann, løsningsmidlet, vil føre til at cellen til å svelle inntil det til slutt brister.

Omvendt osmose

Osmose kan også arbeide i revers. I prosessen med omvendt osmose, kan et oppløsningsmiddel beveges gjennom en membran fra et område av høye oppløst stoff konsentrasjon inn i et område med lav konsentrasjon oppløst substans ved påføring av trykk som er større enn den til det trykket som oppstår i typiske osmose. Denne fremgangsmåten har praktisk bruk, da den kan presse en løsning gjennom et filter som fanger det oppløste stoffet på den ene side av filteret, mens alt som gjør det gjennom den andre siden er rent løsemiddel. Den omvendte osmoseprosessen blir ofte brukt til å rense vann.