Slik leser SAS Utgang for Korrelasjons Prosedyrer

Korrelasjonskoeffisienten er et mål på det lineære forhold mellom to kvantitative variabler, slik som høyde og vekt. I en statistisk analysesystem eller SAS, blir korrelasjonen produsert med PROC KORR. Dette kan benyttes for to eller flere variabler. For hver sammenheng, gir SAS korrelasjonskoeffisienten, p verdi og størrelsen på utvalget.

Bruksanvisning

1 Studer SAS utgang fra PROC CORR for den delen merket "Pearson korrelasjonskoeffisienter".

2 Se på toppen antallet i hver celle. Dette vil være korrelasjonskoeffisienten.

3 Se på andre nummer i hver celle. Dette er p-verdien av korrelasjonskoeffisienten.

4 Finn på det tredje tallet i hver celle Hvis du har ulike utvalgsstørrelser i de forskjellige cellene. Dette er prøvestørrelsen for den korrelasjonskoeffisient.

Hint

  • SAS kan også beregne Spearman sammenhenger.
  • Vær oppmerksom på at korrelasjonskoeffisienten kan være misvisende - det representerer bare lineære sammenhenger.