Viktigheten av plankton i næringskjeden

Plankton er grunnlaget for ferskvann og saltvann økosystemer, noe som betyr at alt liv i vann er avhengig av energi og oksygen det gir. Plankton er viktig for næringskjeden som den første matkilde for hver næringskjeden.

Funksjon

Planteplankton er den viktigste produsent av alle akvatiske næringskjeder, få energi fra solen til å utføre fotosyntese, og gir mat, energi og oksygen er nødvendig for å opprettholde plante- og dyreliv.

typer

Planteplankton slik som golden alger og grønne alger er grunnlaget for ferskvannsnæringsnett som gir næring og oksygen, mens kiselalger er grunnlaget for saltvann økosystemer.

Betydning

Planteplankton er konsumert av planteetende dyr mikroorganismer kalt zooplankton. Bestander av dyreplankton gi næring til sekundære forbrukere som fisk, hval og krepsdyr.

Potensielle

Uten plankton, ville mindre fisk og krepsdyr være uten en matkilde og vil dø, forårsaker en lineær effekt av død og utslettelse blant større fisk og pattedyr.

betraktninger

Plankton tar inn karbondioksid og avgir oksygen under prosessen med åndedrett, leverer halvparten av jordas oksygen, påvirker overlevelsen av akvatiske og landnæringskjeder.