Hvordan beregne Bias Clinical Chemistry

Hvordan beregne Bias Clinical Chemistry


Utnytte Six Sigma metoden for beregning av skjevhet i klinisk kjemi gir svært nøyaktige referansedata for å fastslå graden av avvik i en metode fra sitt mål og lar forskere å avgjøre om testresultatene gir pålitelige resultater basert på om den totale feilen faller innenfor akseptable grenser . Denne prosessen skal brukes til data overgitt fra en rekke klinisk kjemi tester, inkludert kreatininclearance, plasma osmolalitet og urea reduksjonsforhold.

Bruksanvisning

1 Anta bias er null bare under ideelle forhold for en referansemetode hvis referansen er riktig kalibrert.

2 Beregn total skjevhet for alle ligninger der det ikke antas å være null ved hjelp av formelen (TEAG) / (CV ^ 2x + CV ^ 2y + CV ^ 2z) ^ 1/2. I denne ligningen er den totale tillatte feil av variabel g TEAG. CV ^ 2 er den kvadrerte verdi av en beregnet variabel, mens x, y og z representerer tre tilfeldige variable, av hvilke variable g er en funksjon. I de fleste tilfeller, er verdien av den beregnede variable er tilgjengelig for referanse på kontrollkort i de empiriske resultatene av målte kontroller.

3 Bestemme verdien av variabel g ved tilsetning av verdiene av beregnede variablene x, y og z hevet til den andre strøm.

4 Beregn den endelige testen feilprosent ved hjelp av fast beregnede variable verdier og skjevhet i ligningen Sg = (TEAG - skjevhet av g) / CVG. Sg vil være sigma ytelsen av variabel g i testen.

5 Gjenta prosessen for ytterligere variabler, og bestemme hvorvidt testdata er pålitelig basert på total tillates feilen til sigma-forhold. Den totale sigma av alle variabler må være mindre enn total tillatt feil for resultatene til å bli vurdert nøyaktig.