Ligninger for å finne lengden på en Square

Ligninger for å finne lengden på en Square


Plassen er en av de mest grunnleggende former i geometri og andre matematiske fag. Det er rett og slett et rektangel med fire sider av samme lengde. Det finnes en rekke ligninger som kan brukes for å bestemme lengden av en side av et kvadrat. En av de mest grunnleggende uttrykk er A = LW hvor A betyr område, L betyr lengde og w midler bredde. Dersom området er kjent, da lengden av sidene av en firkant er også kjent. Diagonaler mellom hjørnene av et kvadrat kan også brukes til å finne lengden på en side.

Square Edge Lengde ved å kjenne området

Uttrykket A = WL er kraftigere når det gjelder å finne lengden av siden av et kvadrat. Fordi alle fire sider av et kvadrat er identiske, vil W og L har den samme verdi. Den variable x kan benyttes i stedet for hver av W og L for å gjøre ligningen A = x * x eller A = x ^ 2. Å ta kvadratroten av A gir verdien av x. For eksempel hvis en firkantet er kjent for å ha et område på 16 inches, må hver side være 4 inches lange fordi 4 er kvadratroten av 16.

Finne Edge Lengde på en plass når Perimeter er kjent

Den matematiske uttrykk for omkretsen av noen rektangelet er 2 W + 2L = P. Dette betyr at ved å multiplisere lengden av de vertikale sider av to og lengden av de horisontale sider av to og summere disse resultatene kan man finne den totale omkretsen av rektangelet. Siden hver side av et kvadrat er lik i lengde til de andre tre sider av denne ligningen kan forenkles til 4S = P. Lengden av hvilken som helst side er da 1/4 av den totale omkrets. Hvis den totale omkretsen er 36 inches i lengde, deretter hver side må være 9 inches lang.

Lengden av en Square funnet ved hjelp av Pythagoras 'teorem

Hvis avstanden mellom to motsatte hjørner ikke forbundet med en enkelt kanten er målt, deretter ved å anvende reglene i geometri selve lengden på noen side av plassen kan bli funnet. Kantene kommer sammen på hjørnet av en firkant lage en 90 graders vinkel med hverandre. Enhver linje som går fra en sone til en annen halverer denne vinkel, slik at en vinkel på 45 grader. Dette skaper en rettvinklet trekant hvor lengden av hypotenusen C er kjent og lengdene av de to sidene A og B er like. Pythagoras 'teorem (A ^ 2 + B ^ 2 = C ^ 2) kan brukes til å løse med hensyn på sidelengden.

Ved hjelp av trigonometriske regler for å finne sidelengde

Trigonometri tilveiebringer også en enkel formel som kan brukes til å finne kanten lengden av et kvadrat hvis avstanden mellom de motsatte hjørner av et kvadrat er kjent. Ved å anvende et polart koordinatsystem hvor lengden mellom hjørnene kalles r, r multiplisert med cosinus til 45 (den vinkel som dannes av en linje mellom hjørnene og den nedre siden av plassen) vil gi lengden av en side av firkanten.